Privacybeleid

PRIVACYBELEID WEBSITE

Hieronder wordt het cookiebeleid (hierna “cookiebeleid” of “beleid” genoemd) weergegeven, dat betrekking heeft op het Internetplatform https://www.volcanoteide.com/nl  (hierna het Platform genoemd), dat eigendom is van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (hierna “TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE” of “wij” genoemd), gevestigd te Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife, Spanje, met fiscaal identificatienummer CIF A-38002549 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Santa Cruz de Tenerife onder Bladnummer 15, Pagina 174, Boek 1 van Sectie 3.

NEEM EEN PAAR MINUTEN DE TIJD OM ONS PRIVACYBELEID DOOR TE LEZEN. HET NEEMT NIET VEEL TIJD IN BESLAG. WE WILLEN JE HIERMEE OP EENEENVOUDIGE, DUIDELIJKE EN TRANSPARANTE WIJZE UITLEGGEN HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN EN JE RECHTEN BESCHERMEN.JOUW VEILIGHEID EN DIE VAN JE PERSOONSGEGEVENS IS VAN UITERST BELANG VOOR TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE EN WIJ NEMEN DE ADEQUATE BESCHERMING ERVAN ZEER SERIEUS.

VOOR WIE IS DIT BELEID BEDOELD EN OP WIE IS HET VAN TOEPASSING?

Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van het platform, of zij nu wel of geen klant zijn van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE (hierna, zonder onderscheid “de gebruiker” of “de gebruikers” genoemd), die aangemerkt kunnen worden als natuurlijke personen. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Als je reeds klant van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE bent, raden we je aan om ook de informatie over de specifieke privacyvoorwaarden in dit beleid te raadplegen, omdat je een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Dit platform is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Het gebruik ervan door minderjarigen is verboden. Daarnaast erkent de gebruiker op verantwoordelijke wijze dat hij of zij voldoende handelingsbekwaam is om een overeenkomst aan te gegaan met betrekking tot de diensten die door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE worden aangeboden, mocht hij of zij daartoe beslissen.

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS WANNEER JE OP ONS INTERNETPLATFORM NAVIGEERT OF WANNEER JE HET OP WELKE MANIER DAN OOK GEBRUIKT?

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Volledige officiële naam van het bedrijf: TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Fiscaal adres: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife (Spanje)

Adres/zetel: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife (Spanje)

Telefoonnummer(s): +34 922 010 440

(Algemeen) email-adres: teleferico@telefericoteide.com   

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonlijke informatie kun je een email sturen naar: teleferico@telefericoteide.com

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

De verwerking van je gegevens is nodig om je toegang te geven tot de content en/of functionaliteiten van het platform of, mocht je daartoe beslissen, het raadplegen van informatie en het aanbesteden van diensten die erop beschikbaar zijn gesteld. We zetten ons hierbij nadrukkelijk in om jouw persoonsgegevens op een legitieme en coherente manier te verwerken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en verplichtingen van de onderhavige regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer je op ons platform navigeert en, in het bijzonder, wanneer je ermee interacteert of op het moment dat je je bij ons registreert, verstrek je je gegevens op directe wijze aan ons. Je kunt hierbij denken aan formulieren of aanvragen die online beschikbaar zijn en die je invult in overeenkomst met de aangegeven verwerkingsdoeleinden van elk specifiek geval (registratieformulier, formulier voor het indienen van vragen, een inschrijfformulier voor onze blog/nieuwsbrief, toegang tot het klantgedeelte, etc.).

De gegevens die je aan ons verstrekt zijn gerelateerd aan deze formulieren of aanvragen die beschikbaar zijn op ons platform en kunnen bovendien variëren per formulier. Onverminderd het voorgaande, kunnen er verschillende categorieën persoonsgegevens vastgesteld worden op basis van het platform en zijn verschillende formulieren/aanvragen, alhoewel we altijd vragen om een gelimiteerd aantal adequate en relevante gegevens met betrekking tot de voorgenoemde verwerkingsdoeleinden (het beginsel van de minimalisering van persoonsgegevens):

 • Identificerende persoonsgegevens (naam en achternaam).
 • Persoonlijke contactgegevens (telefoonnummer of persoonlijk mobiel nummer, email).
 • Gegevens met betrekking tot persoonlijke kenmerken (specifieke behoeften en vragen die, bijvoorbeeld, via onze chat ingediend worden, etc.).

Wanneer je op ons platform navigeert is het ook belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat er cookies op jouw computer of apparaat worden geïnstalleerd, aangezien dit impliceert dat jouw persoonsgegevens ook worden verwerkt volgens de aangegeven cookietypologie en de specifieke doeleinden van elke cookie (zie cookiebeleid). In het geval je ons cookiebeleid accepteert, worden er analytische cookies gebruikt, hetgeen impliceert dat jouw persoonsgegevens gerelateerd aan jouw navigatieprofiel verwerkt worden voor analytische en/of statistische doeleinden. We benadrukken dat je, gegeven de voorgaande informatie over ons wettelijke persoonsgegevensverwerkingsbeleid, door verder te navigeren op ons platform, op ondubbelzinnige wijze de betreffende cookies accepteert. Desalniettemin kun je op elk moment het gebruik van deze analytische cookies configureren, zoals aangegeven in het genoemde cookiebeleid.

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden verwerkt voor de in dit privacybeleid specifiek gestipuleerde doeleinden en, in voorkomend geval, de verschillende gegevensformulieren die erin aangegeven zijn. De gegevens worden in dat opzicht verzameld voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Om je in staat te stellen om op ons platform te navigeren en je daarmee toegang te geven tot de informatie en de content die erop beschikbaar zijn gesteld.
 • Het afhandelen van verzoeken en aanvragen die je ons via de betreffende formulieren toestuurt. Heb je via deze formulieren aangegeven dat je ons toestemming geeft om je promotiemateriaal, publiciteit of offertes van bepaalde diensten toe te sturen, die gerelateerd zijn aan de desbetreffende verzoeken of aanvragen, maar deze niet meer wilt ontvangen, dan kun je je toestemming op elk moment schriftelijk intrekken of annuleren via: teleferico@telefericoteide.com, alhoewel dit geen effect heeft op de eventuele verwerking van je gegevens voor deze doeleinden voorafgaande aan de intrekking.
 • Het snel en effectief oplossen van vragen over onze diensten via de verschillende daarvoor beschikbaar gestelde kanalen, zoals (email, telefoon, chat, etc.).
 • Om je in staat te stellen je, desgewenst, te registreren en je registratie te beheren. Je kunt je registratie op elk moment opzeggen via teleferico@telefericoteide.com.
 • Om je toegang te geven tot het digitale klantenkanaal via het platform (“Privégebied”), als je klant bent.
 • Het integrale beheer van je persoonlijke account als klant, mits je dat bent, door onze contractvoorwaarden officieel te accepteren.
 • Om je in staat te stellen je, desgewenst, in te schrijven voor onze blog/nieuwsbrief, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot de inhoud en additionele informatie die voor jou van belang zou kunnen zijn.
 • Het ontvangen van informatie over activiteiten, voordelen of welke informatie dan ook die voor jou van belang zou kunnen zijn, inclusief publiciteit of promotiemateriaal gerelateerd aan de activiteiten van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, zolang je hier ondubbelzinnig toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming kun je op elk moment intrekken, alhoewel dit geen effect zal hebben op de wettigheid van eventueel verwerkingen voorafgaan de aan de intrekking.
 • Het toestaan van het gerelateerde gebruik van de cookies van het Platform, zoals beschreven in ons cookiebeleid.
 • Het uitvoeren van analyses en verzamelen van aan navigatie gerelateerde statistische gegevens, met als doel de kwaliteit van onze diensten en het aanbieden ervan te kunnen verbeteren, in het geval je het cookiebeleid hebt geaccepteerd met betrekking tot de gerelateerde doeleinden van de verschillende soorten cookies zoals beschreven in het genoemde beleid, in het bijzonder als het gaat om analytische cookies (navigatieprofiel/gebruiker). Je kunt, desgewenst, het gebruik van de analytische cookies configureren en je hebt het recht om jouw toestemming met betrekking tot de aan deze cookies gerelateerde doeleinden in te trekken. We informeren je hierbij dat het intrekken van je toestemming met betrekking tot het verwerken van je gegevens door bepaalde cookies, zoals sessie- en technische cookies, de navigatie op het platform kan belemmeren (zie cookiebeleid).
 • Het nemen van beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn, overeenkomstig de onderhavige regelgeving, inclusief de eventuele anonimisering van je persoonsgegevens, waarvoor de adequate techniek beschikbaar is gesteld. Derhalve, in dezen is het ook mogelijk je gegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren, om zo de bescherming ervan te verbeteren.
 • Het nemen van de relevante beschermings-, technische en/of organisatorische maatregelen met betrekking tot je persoonsgegevens, ter vermijding van de altijd aanwezige risico’s, inclusief de pseudonimisering of de versleuteling van de persoonsgegevens via ons platform.

OP WELKE WETTELIJKE GRONDEN BASEREN WIJ DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?

 

Verwerkingsdoeleinden

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens

Om je in staat te stellen op ons platform te navigeren en je daarmee toegang geven tot de informatie en de content die erop beschikbaar zijn gesteld.

 

Jouw toestemming en, afhankelijk van de situatie, de behartiging van een gerechtvaardigd eigen belang of het gerechtvaardigd belang van derden met betrekking tot het adequate beheer, onderhoud, ontwikkeling en uitbreiding van het platform en de gerelateerde hulpmiddelen, netwerken en informatiesystemen, waarmee zijn juiste werking, functionaliteiten, toegang tot diensten, alsmede de algehele veiligheid van alle voorgenoemde elementen mogelijk gemaakt wordt.

Het afhandelen van verzoeken en aanvragen die je ons via de betreffende formulieren toestuurt.

Jouw toestemming

Het snel en effectief oplossen van vragen over onze diensten.

 

Jouw toestemming en, in sommige gevallen, het treffen van precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker/geïnteresseerde betrokkene

Om je in staat te stellen je, desgewenst, te registreren en je registratie te beheren.

Jouw toestemming

Om je toegang te geven tot het digitale klantenkanaal via het platform, als je klant bent

 

Het uitvoeren van de overeenkomst die je met TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE bent aangegaan

Het integrale beheer van je persoonlijke account als klant, mits je dat bent.

 

Het uitvoeren van de overeenkomst die je met TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE bent aangegaan

Om je in staat te stellen je, desgewenst, inschrijven voor onze blog/nieuwsbrief.

 

Jouw toestemming

Het ontvangen van informatie over activiteiten of welke informatie dan ook, die voor jou van belang zou kunnen zijn, inclusief publiciteit en of promotiemateriaal met betrekking tot de activiteiten van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE

Jouw toestemming, en wanneer deze commerciële communicatie gebaseerd kan worden op hetgeen bepaald in artikel 21.2 van Wet 34/2002 van 11 juli met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, in het legitiem gerechtvaardigde belang van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

Het toestaan van de ontwikkeling van gerelateerde verwerkingsdoeleinden, en in het bijzonder van het uitvoeren van de relevante analyse met betrekking tot jouw navigatiegedrag voor analytische en/of statistische doeleinden, in het geval je het betreffende cookiebeleid hebt geaccepteerd.

 

Jouw toestemming

Het nemen van beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn, overeenkomstig de onderhavige regelgeving, inclusief de mogelijke anonimisering en pseudonimisering van je persoonsgegevens, waarvoor de adequate techniek beschikbaar is gesteld.

 

Het nakomen van de wettelijke verplichting (VERORDENING (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna het “Algemene Verordening Gegevensbescherming” ofwel de “AVG”)) https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. In het geval de verwerking het garanderen van de veiligheid van het gerelateerde platform, netwerk en informatiesysteem betreft, kan er, zo nodig, verwezen worden naar het gerechtvaardigde belang van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, of dat van een derde partij (met inachtneming van artikel 49 van de AVG), voor zover van toepassing.

Het nemen van de relevante beschermings-, technische en/of organisatorische maatregelen met betrekking tot je persoonsgegevens, ter vermijding van de altijd aanwezige risico’s.

Het nakomen van de wettelijke verplichting (VERORDENING (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”)) https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. In het geval de verwerking het garanderen van de veiligheid van het gerelateerde platform, netwerk en informatiesysteem betreft, kan er, zo nodig, verwezen worden naar het gerechtvaardigde belang van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, of dat van een derde partij (met inachtneming van artikel 49 van de AVG), voor zover van toepassing.

We herinneren je eraan dat, wanneer je toestemming hebt gegeven voor het legitiem verwerken van je persoonsgegevens, je het recht hebt om het op elk moment weer in te trekken. Je kunt dit gemakkelijk en gratis doen door te schrijven naar teleferico@telefericoteide.com.

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

De persoonsgegevens gerelateerd aan de genoemde verwerkingsdoeleinden

Termijn of criteria voor het bewaren van je persoonsgegevens

Gegevens gerelateerd aan het navigatiegedrag van de gebruiker van ons platform

- Over het algemeen worden jouw gegevens voor deze doeleinden bewaard gedurende de strikt noodzakelijke tijd om je in staat te stellen om op adequate wijze op ons platform te navigeren en er gebruik van te maken, alsmede je toegang te geven tot de content ervan.

 

- Met betrekking tot de gegevens gerelateerd aan jouw navigatieprofiel en verbonden aan de analytische cookies die je hebt geaccepteerd, zoals aangegeven in het cookiebeleid van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, dien je het gedeelte te raadplegen dat betrekking heeft op de bewaartermijnen (zie cookiebeleid).

Het afhandelen van verzoeken en aanvragen die je ons via de betreffende formulieren toestuurt.

- Gedurende de tijd die noodzakelijk is om jouw specifieke verzoeken en/of aanvraag te kunnen afhandelen.

 

- Wanneer je gegevens betrekking hebben op het indienen van een verzoek tot precontractuele maatregelen of het aangaan van een overeenkomst met TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, worden ze bewaard zolang het nodig is om op passende wijze te gemoed te komen aan het verzoek tot deze precontractuele maatregelen of dienstovereenkomst tussen beide partijen.

Het snel en effectief oplossen van vragen over onze diensten.

 

Gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het oplossen of afhandelen ervan.

Om je in staat te stellen je, desgewenst, te registreren en je registratie te beheren.

Totdat je het verzoek indient om de registratie definitief op te zeggen. Als je klant van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE bent, kunnen de genoemde gegevensbewaartermijnen toegepast worden op de hieronder beschreven wijzen.

Om je toegang te geven tot het digitale klantenkanaal via het platform, als je klant bent

 

Gedurende de termijnen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst tussen beide partijen op een bevredigende manier af te handelen (tijdsduur van de overeenkomst van de partijen).

Het integrale beheer van je persoonlijke account als klant, mits je dat bent.

 

Gedurende de termijnen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst tussen beide partijen op een bevredigende manier af te handelen (tijdsduur van de overeenkomst van de partijen).

Om je in staat te stellen je, desgewenst, inschrijven voor onze blog/nieuwsbrief.

 

Totdat je het verzoek indient om de inschrijving definitief te op te zeggen.

Het ontvangen van informatie over activiteiten of welke informatie dan ook, die voor jou van belang zou kunnen zijn, inclusief publiciteit en of promotiemateriaal met betrekking tot de activiteiten van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE

Tot het moment dat je je recht uitvoert om je toestemming voor het verwerken van je gegevens voor publiciteits- en promotiedoeleinden in te trekken, of in het geval je het niet eens bent met de verwerking van de gegevens voor directe marketingdoeleinden, zoals bepaald in artikel 21.2 van de AVG.

Het nemen van beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn, overeenkomstig de onderhavige regelgeving.

 

Zolang het de persoonsgegevens van gebruikers betreft, inclusief het bewaren van dergelijke gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen en onafhankelijk van de wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens, zoals aangegeven door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.

Het nemen van de relevante beschermings-, technische en/of organisatorische maatregelen met betrekking tot je persoonsgegevens, ter vermijding van de altijd aanwezige risico’s.

Zolang het de persoonsgegevens van gebruikers betreft, inclusief het bewaren van dergelijke gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen en onafhankelijk van de wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens, zoals aangegeven door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE.


Onverminderd het voorgaande, informeren we de gebruiker tevens over het volgende:

 • Overeenkomstig de onderhavige regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens en met betrekking tot de juiste verwerking van persoonlijke informatie door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, kan dit bedrijf de betreffende informatie gedurende drie jaar bewaren, vanaf het moment dat het verzameld/opgeslagen is (verjaringstermijnen voor het opleggen van boetes in dezen).
 • De gebruiker wordt aangeraden om ons cookiebeleid te raadplegen (gedeelte termijnen) om meer te weten te komen over de bewaartermijnen van cookies.
 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden waar ze in eerste instantie voor verzameld waren, worden ze over het algemeen geblokkeerd en zijn ze alleen nog maar beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten, mochten ze nodig zijn voor de eventuele toekomstige bepaling van juridische verantwoordelijkheden gedurende de verwerking ervan. Dit altijd in overeenkomst met de onderhavige regelgeving en zonder deze voor andere doeleinden te gebruiken. Als de wettelijke termijnen met betrekking tot geblokkeerde gegevens zijn verlopen, worden deze persoonsgegevens verwijderd overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving. Deze kunnen, zo mogelijk, op veilige wijze geanonimiseerd worden door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE (geanonimiseerde/ onpersoonlijke gegevens).

WAT GEBEURT ER ALS JE JE GEGEVENS NIET AAN ONS VERSTREKT?

Dan vragen wij om, of gebruiken wij de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de volledige verwezenlijking van onze doelstelling en sociale doeleinden. Dat alles overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige regelgeving.

Het niet verstrekken van je persoonsgegevens kan een negatieve uitwerking hebben op: 1) de correcte werking van de navigatie op onze website (door technische en sessiecookies niet te accepteren); 2) toegang tot bepaalde content of diensten (bijvoorbeeld, als je ons je gegevens niet verstrekt om onze blog/nieuwsbrief of gerelateerde informatie te ontvangen); 3) het indienen van een specifieke aanvraag of verzoek (bijvoorbeeld, omdat je niet alle verplichte gegevens van een formulier of aanvraag hebt ingevuld).

Afhankelijk van de situatie, moeten de informatie en persoonsgegevens die je ons verstrekt altijd:

 • Voldoende zijn voor de legitieme informatieverwerkingsdoeleinden, ook al is de informatie aangepast, beperkt of geproportioneerd, met inachtneming van de beginselen van doelbinding en minimale gegevensverwerking.
 • Exact, bijgewerkt en waar zijn, om op adequate wijze de identiteit, bevoegdheid en, in voorkomend geval, de representatie van een gebruiker vast te stellen, alsmede om de gegevensverwerking te kunnen aanpassen naar gelang de benodigde specificaties en de werkelijke situatie. Dit alles in het licht van het beginsel van nauwkeurigheid betreffende de persoonsgegevens.

De gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens en informatie die zij verstrekken aan TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE met betrekking tot het platform en, in voorkomend geval, met betrekking tot de diensten die zij aanvragen of bij ons afnemen.

DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Over het algemeen delen wij jouw gegevens niet met derden en verkopen of bieden wij deze niet aan. Het is echter mogelijk dat bepaalde derde partijen toegang hebben tot jouw persoonlijke informatie via de diensten die TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE aanbiedt. Bijvoorbeeld in het geval van cookies van derden op het platform (zie cookiebeleid).

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE heeft verschillende verwerkers onder zijn beheer, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zoals vertrouwde leveranciers, wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het verlenen van de afgenomen diensten waarbij zij betrokken zijn. Zulke verwerkers werken onder een dienstcontract met daarin de voorwaarden opgenomen, in overeenkomst met de condities en garanties bepaald in artikel 28 van de AVG, en onder de overeenkomstige controles, inspecties en toezicht in dezen om ervoor te zorgen dat zij de afgesloten overeenkomsten strikt naleven in het kader van dit doeleinde en de onderhavige wetgeving.

WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?

We informeren je dat de internationale doorgifte van jouw gegevens over het algemeen niet plaats vindt, met inachtneming van de noodzakelijke maatregelen en garanties getroffen door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, in dezen, in overeenkomst met de geldende wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Onverminderd het voorgaande, geven wij in ons cookiebeleid aan dat mogelijke internationale persoonsgegevensdoorgifte kan voorkomen in verband met bepaalde bedrijven aan wie wij diensten uitbesteden (cookies van derden). Deze internationale gegevensdoorgifte is volledig gewaarborgd in overeenkomst met de onderhavige wetgeving, gezien het bedrijven betreft die inbegrepen zijn in de lijst van door Privacy Shield gecertificeerde bedrijven (zie cookiebeleid).

WELKE RECHTEN HEB JE, WAT BETEKENEN ZE EN HOE KUN JE ZE UITOEFENEN?

Jouw rechten

Wat houden ze in?

Hoe kun je ze uitoefenen?

Recht op informatie

Het recht op de juiste informatie verstrekt door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, zowel op het moment dat je gegevens verzameld worden (wanneer jij ze verstrekt of via derden) of wanneer deze gegevens verwerkt zijn. Jij beslist over jouw persoonlijke informatie. Raadpleeg artikels 12 tot 14 van de AVG.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE heeft de intentie om je te voorzien van alle nodige informatie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens overeenkomstig artikelen 12 tot 14 van de AVG. Mocht je echter vragen hebben over ons privacy- en cookiebeleid, schrijf ons dan via email-adres: teleferico@telefericoteide.com

 en we zullen je verzoek om informatie behandelen.

Recht van toegang

Het recht op een bevestiging van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE om te weten of je gegevens verwerkt zijn of niet, en op informatie met betrekking tot de verwerkingsprocedures (artikel 15 van de AVG), alsmede het verkrijgen van een kopie van de persoonsgegevens die gebruikt worden voor deze verwerking.

Deze kan verkregen worden op schriftelijk verzoek via het email-adres teleferico@telefericoteide.com

 met Ref. “Het Uitoefenen van Rechten”, en waar nodig voorzien van een identificatiebewijs, zoals kopie van een nationale identiteitskaart of equivalent document (paspoort, ID-kaart....).

Recht op rectificatie

Het recht om zonder onnodig uitstel door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE je persoonsgegevens te rectificeren, overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van de AVG.

Deze kan verkregen worden op schriftelijk verzoek via het email-adres teleferico@telefericoteide.com met Ref. “Het Uitoefenen van Rechten”, en waar nodig voorzien van een identificatiebewijs, zoals kopie van een nationale identiteitskaart of equivalent document (paspoort, ID-kaart....).

Het recht op vergetelheid

Het recht om zonder onnodig uitstel door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE je persoonsgegevens te verwijderen, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 17 van de AVG.

Deze kan verkregen worden op schriftelijk verzoek via het email-adres teleferico@telefericoteide.com met Ref. “Het Uitoefenen van Rechten”, en waar nodig voorzien van een identificatiebewijs, zoals kopie van een nationale identiteitskaart of equivalent document (paspoort, ID-kaart....).

Het recht op beperking van de verwerking

Het recht om zonder onnodig uitstel door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE het verwerken van je persoonsgegevens te beperken wanneer:

- Je persoonsgegevens onjuist zijn, met inachtneming van een termijn dat TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE in staat stelt om deze te verifiëren.

- De verwerking illegaal is of wanneer je bezwaar aantekent tegen het verwijderen ervan (en in plaats daarvan een verzoek indient voor de beperking ervan).

- TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het indienen, uitoefenen of verdediging van mogelijke vorderingen.

 

De uitoefening ervan beperkt zich tot hetgeen beschreven in artikel 18 van de AVG.

Deze kan verkregen worden op schriftelijk verzoek via het email-adres teleferico@telefericoteide.com met Ref. “Het Uitoefenen van Rechten”, en waar nodig voorzien van een identificatiebewijs, zoals kopie van een nationale identiteitskaart of equivalent document (paspoort, ID-kaart....).

Recht op gegevensportabiliteit

Het recht op het ontvangen van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die jij ons hebt verstrekt via een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, of deze te verstrekken aan een andere verwerker, wanneer dit technisch gezien mogelijk is, overeenkomstig artikel 20 van de AVG.

Deze kan verkregen worden op schriftelijk verzoek via het email-adres teleferico@telefericoteide.com met Ref. “Het Uitoefenen van Rechten”, en waar nodig voorzien van een identificatiebewijs, zoals kopie van een nationale identiteitskaart of equivalent document (paspoort, ID-kaart....).

Recht van bezwaar

Het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, inclusief het aanmaken van een profiel, wanneer dit gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE of die van een derde partij, overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van de AVG.

Deze kan verkregen worden op schriftelijk verzoek via het email-adres teleferico@telefericoteide.com met Ref. “Het Uitoefenen van Rechten”, en waar nodig voorzien van een identificatiebewijs, zoals kopie van een nationale identiteitskaart of equivalent document (paspoort, ID-kaart....).

Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluiten gebaseerd is op een automatische verwerking (inclusief het aanmaken van profielen)

Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluiten gebaseerd is op een automatische verwerking, inclusief het aanmaken van profielen, waardoor je wettelijk aansprakelijk wordt gesteld of waardoor je aanzienlijk wordt aangetast, zoals aangegeven in de bepalingen van artikel 22 van de AVG.

Deze kan verkregen worden op schriftelijk verzoek via het email-adres teleferico@telefericoteide.com met Ref. “Het Uitoefenen van Rechten”, en waar nodig voorzien van een identificatiebewijs, zoals kopie van een nationale identiteitskaart of equivalent document (paspoort, ID-kaart....).

Het recht van intrekken van toestemming

Je hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming zal geen effect hebben op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE op basis van die toestemming, voordat deze wordt ingetrokken.

Je kunt je toestemming intrekking via de door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE beschikbaar gestelde formulieren, content en privacyconfiguratiegedeeltes, afhankelijk van de situatie (bijvoorbeeld in het geval je een bepaalde dienst zoals onze blog/nieuwsbrief wilt opzeggen via de link aan het einde van de pagina). Je kunt ons echter altijd schrijven via het email-adres: teleferico@telefericoteide.com, zodat wij jouw recht op de vereiste manier in behandeling kunnen nemen, overeenkomstig hetgeen beschreven in de onderhavige wetgeving.

Het recht om een vordering in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (AEPD)

Dit recht impliceert de mogelijkheid om zich te wenden tot een bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval je recht op bescherming van persoonsgegevens geschonden is (artikels 13 en 14 van de AVG)

We raden je aan om contact met ons op te nemen alvorens het indienen van een vordering bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos - AEPD), zodat we de situatie kunnen uitzoeken en proberen een effectieve en vriendschappelijke oplossing te zoeken. Afgezien van het voorgaande, kun je, desgewenst, de website van de AEPD www.aepd.es raadplegen.


ZIJN DE VEILIGHEIDS- EN BESCHERMINGSMAATREGELEN VAN TOEPASSING OP JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Gelet op de aard, het gebied en de context van de aangegeven verwerkingsdoeleinden, alsmede de verschillende risico’s en de gevolgen voor jouw rechten en vrijheid, zal TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE de geschikte technische en organisatorische maatregelen nemen, met als doel de vereiste veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen, overeenkomstig de privacycriteria door ontwerp en door standaardinstellingen, alsmede de implementatie van een risicomijdend systeem dat TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE zal herzien en bijwerken wanneer dat nodig is.

Door het gebruik van het Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) voor ons platform waarborgen wij de veiligheid van je persoonsgegevens.

GELDIGHEIDSDUUR EN WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit onderhavige beleid is van kracht sinds 26 december 2018.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen aan eventueel nieuwe toekomstige wettelijke, dogmatische of juridische ontwikkelingen die van toepassing zijn, of om technische, operatieve, commerciële, corporatieve en zakelijke redenen. We zullen je tijdelijk en redelijkerwijs op de hoogte stellen van eventuele veranderingen die plaatsvinden, mits dit mogelijk is. In elk geval raden we aan dat, elke keer als je toegang hebt tot dit platform, je dit beleid nauwkeurig doorleest om op de hoogte te blijven van de eventuele wijzigingen die erin zijn aangebracht.

Daarnaast kan TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE je op persoonlijke wijze, voorafgaand informeren over de voorgenomen veranderingen in dit beleid, voordat deze van kracht zijn, mits dit technisch en redelijkerwijs mogelijk is, vooral in het geval je een geregistreerde gebruiker of klant van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE bent.

WANNEER DIEN JE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN?

Mocht je een vraag of suggestie aan ons door willen geven met betrekking tot dit beleid, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via het email-adres: teleferico@telefericoteide.com

TOEPASBARE BEVOEGDHEID EN JURISDICTIE

Over het algemeen worden geschillen of conflicten op een preferentiële basis ingediend door de partijen, op het moment dat deze bekend zijn, om tot een vriendschappelijke wederzijdse oplossing te komen via het hiervoor bestemde kanaal en email aangegeven in lid 13 van dit beleid.

Als dit niet mogelijk blijkt, worden de criteria van de AVG geraadpleegd om de bevoegdheid van de hoogste of leidende autoriteit te bepalen voor de behandeling van het conflict, geschil of de vordering met betrekking tot dit privacybeleid, tenzij dit de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming (AEPD) betreft, in welk geval altijd hetgeen bepaald in artikel 56 van de AVG van kracht is. Met betrekking tot het recht op een doeltreffende voorziening in rechte tegen TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE in deze gevallen, en hetgeen bepaald in artikel 79.2 van de AVG, kan deze juridische handeling ondernomen worden voor de Rechters en Rechtbanken van Santa Cruz de Tenerife, voor zover het verantwoordelijke bedrijf een vennootschap betreft die in Spanje gevestigd is. De geldende Spaanse en Europese wetgeving is in dezen van kracht.